Nadležni organi po zakonu da odlučuju o pravima porodilja

Autor: Republika

Vesti

18.01.2022

13:27

Zaštitnik građana zatražio je od svih nadležnih organa u oblasti zdravstvenog osiguranja da postupaju po zakonima koji regulišu tu oblast i da hitno isprave propuste u radu koje su načinili prema porodilji koja je redovno uplaćivala sve doprinose a kojoj su nepropisno promenili osnov osiguranja iz zaposlenog lica u lice koje samostalno obavlja delatnost.

Nadležni organi po zakonu da odlučuju o pravima porodilja

Tanjug

Zaštitnik građana je po pritužbi porodilje pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Gradske uprave grada Novog Sada, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja čiji je pravni sledbenik Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

U postupku kontrole, Zaštitnik građana je utvrdio da su nadležni organi porodilji zaposlenoj kod stranog poslodavca uskratili pravo na naknadu zarada tokom porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta iako je godinama redovno uplaćivala sve doprinose, kao i da su joj nepropisno promenili osnov osiguranja iz zaposlenog lica u lice koje samostalno obavlja delatnost.

Zaštitnik građana je iz dostavljene dokumentacije utvrdio da je došlo do povrede prava pritužilje po više osnova, među kojima je glavni propust Pokrajinskog sekretarijata koji je na osnovu istih činjenica doneo dve različite odluke dok je odlučivao o dve žalbe pritužilje i zauzeo sporan stav da se u ovom slučaju ipak ne radi o licu koje je zaposleno kod stranog poslodavca već o licu koje ostvaruje prihod po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti.

Za Zaštitnika građana je sporan i stav RFPIO kojim je pritužilji promenjeno svojstvo osiguranika iz zaposlenog lica u lice koje samostalno obavlja delatnost a koje se prilikom odlučivanja o pravu pritužilje primenjivalo retroaktivno. 

Tanjug/T. VALIČ

Zaštitnik građana Zoran Pašalić

Takođe, naročito je sporan stav Ministarstva i drugih organa uprave da ugovor koji je pritužilja zaključila sa stranim poslodavcem ne predstavlja ugovor o radu u skladu sa propisima o radu Republike Srbije te da ona može imati svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti.

U preporukama za otklanjanje nedostataka, Zaštitnik građana ističe da nadležni organi bez odlaganja treba da sagledaju sve relevantne podatke i na pravilan i zakonit način utvrde pravo pritužilje po osnovu porođaja i otklone prouzrokovanu štetu, uključujući ako je to potrebno i izmenu zakonskih i podzakonskih akata. 

Zaštitnik građana traži od svih kontrolisanih organa da ubuduće u svim postupcima odlučivanja o pravu na naknadu zarade trudnicama i porodiljama koje su zaposlene kod stranog poslodavca, obezbede da se status podnosioca zahteva utvrđuje na osnovu svih relevantnih podataka i priloženih dokaza, nezavisno od šifre pod kojim ih nadležni organi uprave vode.

Komentari (0)

Loading