KRŠENJE ZAKONA koji štiti KRZNAŠICE: 6 farmi i dalje ubija?

petak, 22. 2. 2019.| 04:15

0

Čak 88 pro­ce­na­ta Sr­bi­je po­dr­ža­va odlu­ku dr­ža­ve da od 1. ja­nua­ra 2019. go­di­ne za­bra­ni ga­je­nje i ubi­ja­nje ži­vo­ti­nja ra­di proi­zvod­nje kr­zna, a uprkos tome i dalje postoji čak šest farmi koje su registrovane na ovu delatnost.

pixabay.com
Zakon konačno štiti činčile od masovnog ubijanja


Ovo je Srpskom telegrafu potvrđeno u Upra­vi za ve­te­ri­nu.

Nehumana delatnost

- Kra­jem 2018. go­di­ne u Re­gi­stru obje­ka­ta za dr­ža­nje i uzgoj ži­vo­ti­nja za proi­zvod­nju kr­zna ko­ji vo­di Upra­va za ve­te­ri­nu evi­den­ti­ra­no je 16 obje­ka­ta. Stu­pa­njem na sna­gu odred­be Za­ko­na o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja iz re­gi­stra je izbri­sa­no 10 obje­ka­ta. U tim obje­k­ti­ma se vi­še ne oba­vlja de­lat­nost dr­ža­nja i uzgo­ja ži­vo­ti­nja za proi­zvod­nju kr­zna. Ve­te­ri­na­r­ska in­spe­k­ci­ja će i u na­red­nom pe­rio­du kon­tro­li­sa­ti spro­vo­đe­nje ak­ti­v­nos­ti u skla­du sa odred­ba­ma Za­ko­na o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja i u skla­du sa pla­nom slu­žbe­nih kon­tro­la. Na osno­vu pla­na slu­žbe­nih kon­tro­la izvr­ši­će se i na­d­zor kod preos­ta­lih še­st neo­dja­vlje­nih obje­ka­ta i pre­du­zi­ma­ti me­re uko­li­ko to bu­de neo­p­hod­no - po­tvr­đe­no nam je iz Upra­ve za ve­te­ri­nu.

Istra­ži­va­nje koje je na zahrev organizacije za zaštitu životinja Orka spro­veo „Ip­sos stra­te­džik ma­r­ke­ti­ng“ to­kom ja­nua­ra 2019. go­di­ne pokazalo je da velika većina građana Srbije podržava zabranu ove nehumane delatnosti.

facebook.com/Sloboda za zivotinje
Čak 88% građana Srbije podržava zabranu ubijanja krznašica

- Oči­gled­na pro­me­na sve­sti jav­nos­ti po ovom pi­ta­nju i ra­zu­me­va­nje ra­zlo­ga zbog ko­jih je bi­lo va­žno za­ko­nom za­bra­ni­ti ovu de­lat­nost po­sle­di­ca su vi­še­go­di­šnjeg za­la­ga­nja Or­ke, gra­đa­na, me­di­ja i bro­j­nih dru­gih or­ga­ni­za­ci­ja ko­ji su uti­ca­li na to da ova za­ko­n­ska za­bra­na i bu­de uve­de­na. Pre­za­do­vo­ljan sam re­zu­l­ta­tom istra­ži­va­nja i ra­du­je me da lju­di sve vi­še pre­po­zna­ju ovaj pro­blem - ka­že za Sr­p­ski te­le­graf di­re­k­tor or­ga­ni­za­ci­je Or­ka El­vir Bu­ra­ze­ro­vić i do­da­je da je u po­sled­njoj de­ce­ni­ji ova po­dr­ška po­ra­sla bli­zu 20 od­sto.

Pod­se­ća­mo, Or­ka je par­t­ner Sr­p­skog te­le­gra­fa u bo­r­bi za iz­me­nu Kri­vi­č­nog za­ko­ni­ka i po­ve­ća­nje ka­zne za na­pu­šta­nje, zlos­ta­vlja­nje i ubi­ja­nje ži­vo­ti­nja. Na­šu ini­ci­ja­ti­vu tre­nu­t­no ra­z­ma­tra no­vo­fo­r­mi­ra­na ra­d­na gru­pa u Mi­ni­sta­r­stvu pra­v­de.

- Ova go­di­na je pu­na pre­di­v­nih ve­sti. Pr­vo su na sna­gu stu­pi­le no­ve odred­be Za­ko­na o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja ko­je pru­ža­ju za­šti­tu kr­zna­ši­ca­ma, a on­da smo za­jed­no sa Sr­p­skim te­le­gra­fom na­či­ni­li ve­li­ki ko­rak ka obez­be­đi­va­nju sve­tli­je bu­du­ć­nos­ti za sve ži­vo­ti­nje. Ako do pro­me­ne za­ko­na zbog na­še ini­ci­ja­ti­ve do­đe, 2019. bi­će jed­na od na­j­bi­t­ni­jih u bo­r­bi za do­bro­bit ži­vo­ti­nja u Sr­bi­ji - do­dao je Bu­ra­ze­ro­vić.

pixabay.com
Sve veća podrška za našu inicijativu da se povećaju kazne mučiteljima životinja

BO­R­BA SE NASTAVLJA

Dr­ža­va je uči­ni­la svo­je. Za­bra­na je stu­pi­la na sna­gu i sa­da se na­dle­žni or­ga­ni mo­ra­ju usred­sre­di­ti na nje­nu pri­me­nu. Or­ga­ni­za­ci­ja Or­ka upo­zo­ra­va da pred­stav­ni­ci kr­zna­r­ske in­du­stri­je i da­lje po­ku­ša­va­ju, lo­bi­ra­njem kod po­li­ti­ča­ra, da izdej­stvu­ju uki­da­nje ove odlu­ke i ta­ko omo­gu­će pre­ži­vlja­va­nje in­du­stri­je ko­ja je, iz eko­no­m­skih i eko­lo­ških ra­zlo­ga, uki­nu­ta u mno­gim evro­p­skim ze­mlja­ma.

Izgoreli ste na suncu? Isprobajte ove kućne lekove
Izgoreli ste na suncu? Isprobajte ove kućne lekove
0
Ceo svet priča o 2 sastojaka koja zagarantovano SKIDAJU HOLESTEROL!
Ceo svet priča o 2 sastojaka koja zagarantovano SKIDAJU HOLESTEROL!
0

KOMENTARI 0


Ministarstvo pravde ispunilo je obećanje dato Srpskom telegrafu!
Ministarstvo pravde ispunilo je obećanje dato Srpskom telegrafu!
0
Ministar NEDIMOVIĆ: Apsolutno se slažem sa Srpskim telegrafom
Ministar NEDIMOVIĆ: Apsolutno se slažem sa Srpskim telegrafom
0
SRBIJO, BRAVO! 88 odsto građana protiv uzgoja životinja zbog proizvodnje krzna
SRBIJO, BRAVO! 88 odsto građana protiv uzgoja životinja zbog proizvodnje krzna
0
POTPIŠITE PETICIJU za spas životinja krznašica u Srbiji!
POTPIŠITE PETICIJU za spas životinja krznašica u Srbiji!
0
KEŠ HOROSKOP za sledeću nedelju! Ovnovi u KANALU, Jarčeve TERA MALER, Lavovi udruženi sa Devicama do FINANSIJSKOG BUMA
0

KEŠ HOROSKOP za sledeću nedelju! Ovnovi u KANALU, Jarčeve TERA MALER, Lavovi udruženi sa Devicama do FINANSIJSKOG BUMA

Ne gojite se samo zbog loše hrane! Ovo su još GORI UZROCI koji vas dovode u težak položaj, ali bukvalno
0
Ne gojite se samo zbog loše hrane! Ovo su još GORI UZROCI koji vas dovode u težak položaj, ali bukvalno
Otvoriti prozore ili uključiti klimu, pitanje je sad: Evo kako da uštedite gorivo tokom leta!
0
Otvoriti prozore ili uključiti klimu, pitanje je sad: Evo kako da uštedite gorivo tokom leta!
Intimna frizura i te kako govori sve o ženi
Seks

Intimna frizura i te kako govori sve o ženi

happy

 - subota, 15. 8. 2020. u 10:40 0

Njena "donja frizura" otkriva kakva je ona žena!

DA LI VREDI? Na ovih 5 stvari u Nemačkoj teško se navikava
Putovanja

DA LI VREDI? Na ovih 5 stvari u Nemačkoj teško se navikava

DW

 - subota, 15. 8. 2020. u 10:36 0

Kada je Dana Regev pre pet godina stigla u Nemačku, puno toga joj je bilo novo i neshvatljivo. Evo njene liste: od luftiranja i jurnjave...

(RECEPT) HRSKAVI DORUČAK: Domaće mini pice koje će vaša deca obožavati!
Ishrana

(RECEPT) HRSKAVI DORUČAK: Domaće mini pice koje će vaša deca obožavati!

Republika

 - subota, 15. 8. 2020. u 10:09 0

Donosimo vam recept za preukusne domaće mini pice koje se spremaju brzo i jednostavno.

NARODNI LEK ZA HILJADU PROBLEMA: Ova moćna planinska biljka je pravi DAR OD BOGA!
Žena

NARODNI LEK ZA HILJADU PROBLEMA: Ova moćna planinska biljka je pravi DAR OD BOGA!

Zdravailepa

 - subota, 15. 8. 2020. u 09:36 0

Arnika je biljka sa mnogo dobrobiti za naše zdravlje, a ima i dosta narodnih naziva za nju: brđanka, moravka, veprina, mali divlji pelin,...

BAŠ JE DOBRO BITI JA: Evo na čemu vam drugi zavide kada je vaš horoskopski znak u pitanju!
Horoskop

BAŠ JE DOBRO BITI JA: Evo na čemu vam drugi zavide kada je vaš horoskopski znak u pitanju!

zenskimagazin.rs

 - subota, 15. 8. 2020. u 07:25 0

Hteli ili ne često zavidimo drugima - na uspehu, slobodi, odvažnosti, umeću, harizmi, spisak je poduži. Svako od nas ceni drugačije...

HOROSKOP ZA 15.8. - Ovnove vuku za nos, Ribe pred ozbiljnom krizom
HOROSKOP ZA 15.8. - Ovnove "vuku za nos", Ribe pred ozbiljnom krizom
0

Dobro, vreme je da malo pogledamo i u nebo... Planeta levo, planeta desno, konstalacija ovde,...

NEODOLJIV, NEUMOLJIV: Devojke izglasale - ovako izgleda SAVRŠEN MUŠKARAC
NEODOLJIV, NEUMOLJIV: Devojke izglasale - ovako izgleda SAVRŠEN MUŠKARAC
0

Nije tajna da muškarci vole plavuše i preferiraju ih više nego brinete, a filmovi, televizija i...

  • Na kiosku
    Danas na kioscima

    Samo u Srpskom telegrafu - informacije kojih nema u drugim medijima

    Naslovna za 16. 8. 2020.