KRŠENJE ZAKONA koji štiti KRZNAŠICE: 6 farmi i dalje ubija?

AUTOR: Petar JANJIĆ

petak, 22. 2. 2019.| 04:15

0

Čak 88 pro­ce­na­ta Sr­bi­je po­dr­ža­va odlu­ku dr­ža­ve da od 1. ja­nua­ra 2019. go­di­ne za­bra­ni ga­je­nje i ubi­ja­nje ži­vo­ti­nja ra­di proi­zvod­nje kr­zna, a uprkos tome i dalje postoji čak šest farmi koje su registrovane na ovu delatnost.

pixabay.com
Zakon konačno štiti činčile od masovnog ubijanja


Ovo je Srpskom telegrafu potvrđeno u Upra­vi za ve­te­ri­nu.

Nehumana delatnost

- Kra­jem 2018. go­di­ne u Re­gi­stru obje­ka­ta za dr­ža­nje i uzgoj ži­vo­ti­nja za proi­zvod­nju kr­zna ko­ji vo­di Upra­va za ve­te­ri­nu evi­den­ti­ra­no je 16 obje­ka­ta. Stu­pa­njem na sna­gu odred­be Za­ko­na o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja iz re­gi­stra je izbri­sa­no 10 obje­ka­ta. U tim obje­k­ti­ma se vi­še ne oba­vlja de­lat­nost dr­ža­nja i uzgo­ja ži­vo­ti­nja za proi­zvod­nju kr­zna. Ve­te­ri­na­r­ska in­spe­k­ci­ja će i u na­red­nom pe­rio­du kon­tro­li­sa­ti spro­vo­đe­nje ak­ti­v­nos­ti u skla­du sa odred­ba­ma Za­ko­na o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja i u skla­du sa pla­nom slu­žbe­nih kon­tro­la. Na osno­vu pla­na slu­žbe­nih kon­tro­la izvr­ši­će se i na­d­zor kod preos­ta­lih še­st neo­dja­vlje­nih obje­ka­ta i pre­du­zi­ma­ti me­re uko­li­ko to bu­de neo­p­hod­no - po­tvr­đe­no nam je iz Upra­ve za ve­te­ri­nu.

Istra­ži­va­nje koje je na zahrev organizacije za zaštitu životinja Orka spro­veo „Ip­sos stra­te­džik ma­r­ke­ti­ng“ to­kom ja­nua­ra 2019. go­di­ne pokazalo je da velika većina građana Srbije podržava zabranu ove nehumane delatnosti.

facebook.com/Sloboda za zivotinje
Čak 88% građana Srbije podržava zabranu ubijanja krznašica

- Oči­gled­na pro­me­na sve­sti jav­nos­ti po ovom pi­ta­nju i ra­zu­me­va­nje ra­zlo­ga zbog ko­jih je bi­lo va­žno za­ko­nom za­bra­ni­ti ovu de­lat­nost po­sle­di­ca su vi­še­go­di­šnjeg za­la­ga­nja Or­ke, gra­đa­na, me­di­ja i bro­j­nih dru­gih or­ga­ni­za­ci­ja ko­ji su uti­ca­li na to da ova za­ko­n­ska za­bra­na i bu­de uve­de­na. Pre­za­do­vo­ljan sam re­zu­l­ta­tom istra­ži­va­nja i ra­du­je me da lju­di sve vi­še pre­po­zna­ju ovaj pro­blem - ka­že za Sr­p­ski te­le­graf di­re­k­tor or­ga­ni­za­ci­je Or­ka El­vir Bu­ra­ze­ro­vić i do­da­je da je u po­sled­njoj de­ce­ni­ji ova po­dr­ška po­ra­sla bli­zu 20 od­sto.

Pod­se­ća­mo, Or­ka je par­t­ner Sr­p­skog te­le­gra­fa u bo­r­bi za iz­me­nu Kri­vi­č­nog za­ko­ni­ka i po­ve­ća­nje ka­zne za na­pu­šta­nje, zlos­ta­vlja­nje i ubi­ja­nje ži­vo­ti­nja. Na­šu ini­ci­ja­ti­vu tre­nu­t­no ra­z­ma­tra no­vo­fo­r­mi­ra­na ra­d­na gru­pa u Mi­ni­sta­r­stvu pra­v­de.

- Ova go­di­na je pu­na pre­di­v­nih ve­sti. Pr­vo su na sna­gu stu­pi­le no­ve odred­be Za­ko­na o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja ko­je pru­ža­ju za­šti­tu kr­zna­ši­ca­ma, a on­da smo za­jed­no sa Sr­p­skim te­le­gra­fom na­či­ni­li ve­li­ki ko­rak ka obez­be­đi­va­nju sve­tli­je bu­du­ć­nos­ti za sve ži­vo­ti­nje. Ako do pro­me­ne za­ko­na zbog na­še ini­ci­ja­ti­ve do­đe, 2019. bi­će jed­na od na­j­bi­t­ni­jih u bo­r­bi za do­bro­bit ži­vo­ti­nja u Sr­bi­ji - do­dao je Bu­ra­ze­ro­vić.

pixabay.com
Sve veća podrška za našu inicijativu da se povećaju kazne mučiteljima životinja

BO­R­BA SE NASTAVLJA

Dr­ža­va je uči­ni­la svo­je. Za­bra­na je stu­pi­la na sna­gu i sa­da se na­dle­žni or­ga­ni mo­ra­ju usred­sre­di­ti na nje­nu pri­me­nu. Or­ga­ni­za­ci­ja Or­ka upo­zo­ra­va da pred­stav­ni­ci kr­zna­r­ske in­du­stri­je i da­lje po­ku­ša­va­ju, lo­bi­ra­njem kod po­li­ti­ča­ra, da izdej­stvu­ju uki­da­nje ove odlu­ke i ta­ko omo­gu­će pre­ži­vlja­va­nje in­du­stri­je ko­ja je, iz eko­no­m­skih i eko­lo­ških ra­zlo­ga, uki­nu­ta u mno­gim evro­p­skim ze­mlja­ma.

Srbija zemlja sa najmanje cenzure na internetu
Srbija zemlja sa najmanje cenzure na internetu
0
Adel se prepolovila uz pomoć super dijete: Gubi se minimum 3,5 kg nedeljno, a uključuje vino i čokoladu!
Adel se prepolovila uz pomoć super dijete: Gubi se minimum 3,5 kg nedeljno, a uključuje vino i čokoladu!
0

KOMENTARI 0


Ministar NEDIMOVIĆ: Apsolutno se slažem sa Srpskim telegrafom
Ministar NEDIMOVIĆ: Apsolutno se slažem sa Srpskim telegrafom
0
I Parović podržao SRPSKI TELEGRAF: Povećati kazne za zlostavljače životinja
I Parović podržao SRPSKI TELEGRAF: Povećati kazne za zlostavljače životinja
0
TOMA FILA podržao inicijativu SRPSKOG TELEGRAFA: Prijavite nasilje nad životinjama!
TOMA FILA podržao inicijativu SRPSKOG TELEGRAFA: Prijavite nasilje nad životinjama!
0
POTPIŠITE PETICIJU za spas životinja krznašica u Srbiji!
POTPIŠITE PETICIJU za spas životinja krznašica u Srbiji!
0
BACAMO JE A ONA PREDSTAVLJA SAVRŠENI NAPITAK: Pijte po jednu čašu dnevno i oporavite vaše telo
0

BACAMO JE A ONA PREDSTAVLJA SAVRŠENI NAPITAK: Pijte po jednu čašu dnevno i oporavite vaše telo

Isecite luk bez NOŽA, suza i neprijatnog mirisa na rukama! Kako? LAKO!
0
Isecite luk bez NOŽA, suza i neprijatnog mirisa na rukama! Kako? LAKO!
Slučajno ste obrisali poruke sa Whatsapp-a? Evo kako da ih vratite!
0
Slučajno ste obrisali poruke sa Whatsapp-a? Evo kako da ih vratite!
(FOTO) KOLIKO KUCA VIDITE NA SLICI? Neverovatno šta taj broj otkriva
Ljubimac

(FOTO) KOLIKO KUCA VIDITE NA SLICI? Neverovatno šta taj broj otkriva

radiosarajevo.ba

 - nedelja, 19. 1. 2020. u 04:13 0

Ova optička zagonetka postala je hit na društvenim mrežama jer navodno otkriva koliko ste mentalno stari. Dobro je pogledajte i recite...

(FOTO) Sveto mesto Aboridžina gorelo nekoliko puta: Toliko je krhko da se pretvara u prah
Putovanja

(FOTO) Sveto mesto Aboridžina gorelo nekoliko puta: Toliko je krhko da se pretvara u prah

b92.net

 - nedelja, 19. 1. 2020. u 03:12 0

Svetu zemlju Aboridžina, koji su u klancima, kanjonima i ponorima videli mesto za život, danas pokušavaju da sačuvaju.

Ako baš morate da jedete kasno, ove užine su idealne da ipak sačuvate liniju!
Lepota

Ako baš morate da jedete kasno, ove užine su idealne da ipak sačuvate liniju!

superzena.b92.net

 - nedelja, 19. 1. 2020. u 02:11 0

Sigurni smo da vam se desilo da se u sred noći probudite i potražite neku hranu u frižideru.

Ovi znakovi misle da su centar univerzuma: Sudbina im zbog toga uvek lupi šamar, ali postoji način da izbegnete fatalne posledice
Horoskop

Ovi znakovi misle da su centar univerzuma: Sudbina im zbog toga uvek lupi šamar, ali postoji način da izbegnete fatalne posledice

Republika

 - nedelja, 19. 1. 2020. u 01:49 0

U zodijaku postoje znakovi koji predstavljaju toliko arogantnu prirodu, da se osobe rođenje u njima osećaju kao da su centar univerzuma.

HOROSKOP ZA NEDELJU 19.1. - Dva znaka očekuje sudbinsko poznanstvo i ljubav na prvi pogled
Horoskop

HOROSKOP ZA NEDELJU 19.1. - Dva znaka očekuje sudbinsko poznanstvo i ljubav na prvi pogled

Republika

 - nedelja, 19. 1. 2020. u 01:49 0

Dobro, vreme je da malo pogledamo i u nebo... Planeta levo, planeta desno, konstalacija ovde, konstelacija onde - toliko je toga što nam...

Stručnjaci upozoravaju : Žene, nikako ne urinirajte pre se*sa, preti vam OPAKA infekcija
Stručnjaci upozoravaju : Žene, nikako ne urinirajte pre se*sa, preti vam OPAKA infekcija
0

Žene pre se*sa nikako ne bi trebalo da mokre, jer time povećavaju rizik od nastanka bolnih...

Zaboravite na neprijatne mirise: Uz ovaj trik toalet vam nikad neće zaudarati!
Zaboravite na neprijatne mirise: Uz ovaj trik toalet vam nikad neće zaudarati!
0

Iako je redovno čišćenje toaleta neizbežno, dobro je znati pojedine trikove koji će održavati...

  • Na kiosku
    Danas na kioscima

    Samo u Srpskom telegrafu - informacije kojih nema u drugim medijima

    Naslovna za 18. 1. 2020.