DOBRE VESTI ZA SRBIJU: GRECO skinuo našu zemlju sa liste globalno nezadovoljavajućih!

Autor:

Vesti

30.03.2022

12:50

Pratite nas i putem Android ili iOS aplikacija

Greco (Grupe država protiv korupcije) je skinuo Srbiju sa liste "globalno nezadovoljavajućih zemalja" nakon što je Srbija postupila po 13 preporuka od kojih je Srbija čak osam sprovela u celosti i na zadovoljavajući način, a ostalih pet je delimično sprovedeno

DOBRE VESTI ZA SRBIJU: GRECO skinuo našu zemlju sa liste globalno nezadovoljavajućih!

Foto: Republika, Pixabay

Zastava Srbije

Upravo je zbog toga GRECO odlučio da više ne primenjuje Pravilo 32  koje se odnosi na države članice za koje je utvrđeno da nisu usklađene sa preporukama sadržanim u Izveštaju o evaluaciji.

Podsetimo, Srbija je bila na listi "globalno nezadovoljavajućih" zemalja jer je samo delimično sprovela većinu preporuka Grupe država protiv korupcije (GRECO) za sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima.

Evo šta se nalazi u izveštaju.:

1. S obzirom na prethodno navedeno, GRECO zaključuje da je Srbija osam od trinaest preporuka sadržanih u Izveštaju u okviru četvrtog kruga evaluacije za Srbiju na zadovoljavajući način sprovela, ili postupila po njima na zadovoljavajući način. Pet preporuka ostaje delimično sprovedeno.

2. Konkretno, preporuke II, III, V, VI, VII, XI, XII i XIII su sprovedene na zadovoljavajući način ili se po njima postupilo na zadovoljavajući način. Preporuke I, IV, VIII, IX i X su delimično sprovedene.

3. Što se tiče narodnih poslanika, sa većinom preporuka je postignut zadovoljavajući nivo usklađenosti. Transparentnost zakonodavnog procesa je dodatno poboljšana, državni organi pravovremeno objavljuju nacrte zakona na javnim vebsajtovima, izmene predloga zakonodavnih akata se stavljaju na uvid javnosti preko interneta, uspostavljen je efektivniji proces učešća javnosti u preliminarnoj fazi, a Parlament organizuje javna slušanja o važnim zakonima. Još uvek treba uvesti konkretne rokove u Poslovnik Narodne skupštine. Korišćenje hitnog postupka se znatno smanjilo, mada još uvek nisu uvedena jasnije pravila kojima bi se striktnije uredila ova praksa. Zakon o lobiranju je podržan nizom pomoćnih sekundarnih akata, kao i aktivnostima obuke i podizanja svesti. Usvajanjem Kodeksa ponašanja za narodne poslanike, zajedno sa Vodičem za primenu Kodeksa ponašanja za narodne poslanike, kao i podizanjem svesti i obukama, postignut je veliki korak napred. Osnovana je Komisija za etiku i imenovan poverljivi savetnik.

Foto: pixabay.com

"Pranje" novca

4. Što se tiče sudija i tužilaca, usvajanje ustavnih reformi omogućava sprovođenje većeg broja preporuka GRECO-a. Većina članova Visokog saveta sudstva (VSS) su sada sudije izabrane od strane svojih kolega, a članstvo predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti po službenoj dužnosti je ukinuto. VSS je Ustavom priznat kao nezavistan organ, čime se garantuje nezavisnost sudova i sudija. Preduzete su mere za jačanje transparentnosti njegovih aktivnosti, ali su potrebne i druge mere da bi se mu se obezbedila finansijska samostalnost. Narodna skupština i dalje učestvuje u imenovanju nekih članova Državnog veća tužilaca (DVT), a ministar pravde je u dalje član po službenoj dužnosti. Treba pohvaliti normativni okvir i metode za unapređenje objektivnosti i transparentnosti postupaka zapošljavanja sudija i tužilaca. Organizovane su aktivnosti obuke i podizanja svesti za veliki broj sudija i tužilaca, naročito putem Pravosudne akademije. Sistem vrednovanja rada sudija i tužilaca je ojačan uvođenjem kriterijuma kvaliteta. Usvajanje "Smernica za sprečavanje neprimerenog uticaja na sudije" predstavlja korak u pravom smeru, a Etički odbor VSS je počeo da obavlja svoju funkciju u pogledu pravosudne etike, između ostalog imenovanjem poverljivog savetnika. Za pohvalu je i usvajanje Etičkog kodeksa za tužioce, kao i osnivanje Etičkog odbora DJP i imenovanje poverljivog savetnika.

5. Novim Zakonom o sprečavanju korupcije, koji je nedavno izmenjen prema preporukama GRECO, kao i relevantnim priručnicima i vodičima za javne funkcionere, poboljšana su pravila o sukobima interesa koja se primenjuju na narodne poslanike, sudije i tužioce. Ona predstavljaju izvesnu osnovu za rešavanje sukoba interesa.

6. S obzirom na prethodno navedeno, GRECO je zaključio da opšti nivo usklađenosti sa preporukama više nije "globalno nezadovoljavajući" u smislu revidiranog Pravila 31, stav 8.3. Poslovnika o radu. GRECO stoga odlučuje da više ne primenjuje Pravilo 32 u odnosu na države članice za koje je utvrđeno da nisu usklađene sa preporukama sadržanim u Izveštaju o evaluaciji.

7. Na osnovu revidiranog Pravila 31, stav 8.3. Poslovnika o radu, GRECO zahteva da šef delegacije Srbije dostavi dodatne informacije o sprovođenju preporuka I, IV, VIII, IX i X do 31. marta 2023. godine.

8. Konačno, GRECO poziva nadležne organe Srbije da što pre dozvole objavljivanje ovog izveštaja, prevedu ga na nacionalni jezik i taj prevod učine dostupnim javnosti.

Šta je Greco? 

Savet Evrope formirao je Grupu država za borbu protiv korupcije (GRECO) 1999. godine, sa ciljem da nadzire primenu Konvencija Saveta Evrope, odnosno usklađenost zakonodavstava zemalja članica sa antikoruptivnim standardima Saveta Evrope.

Osnovna ideja postojanja GRECO je da se kroz mehanizam zajedničkih evaluacija i tzv. kolegijalnog pritiska unapredi kapacitet država članica za efikasniju borbu protiv korupcije, da se identifikuju nedostaci u nacionalnim zakonodavnim rešenjima i ubrzaju neophodne izmene. 

Foto: pixabay.com

Korupcija

Evaluacija rezultira preporukama državama članicama usmerenim na unapređenje propisa, kao i na institucionalne i praktične reforme. Nakon toga sledi postupak utvrđivanja usaglašenosti sa ciljem procene mera koje su članice preduzele kako bi preporuke i sprovele. 

Pored toga, GRECO predstavlja i platformu za razmenu dobrih praksi u domenu prevencije i otkrivanja korupcije.

GRECO obuhvata 50 država članica (48 država Evrope, Kazahstan i SAD). Republika Srbija je članica GRECO od 1. aprila 2003. godine, piše Informer.

BONUS VIDEO:

Komentari (0)

Loading