IZBRISAN IZ ISTORIJE FUDBALA JER SE ZAMERIO JEDNOM ČOVEKU: Priča o političkom izgnaniku koji je sve dao svojoj zemlji, a sada ŽIVI U NEMAŠTINI!

Autor: Republika

Sport

22.05.2021

10:10

Ču­ve­ni fudbaler Ha­kan Šu­kur po­be­gao u Ame­ri­ku jer se javno suprostavio predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu, a sada tamo živi u nemaštini uprkos zarađenim milionima tokom uspešne karijere.

Tanjug/AP
Hakan Šukur

Šukur je odlukom države Turske izbrisan iz istorije Galatasaraja, ali i celokupnog turskog fudbala, jer je označen za državnog neprijatelja.

Ču­ve­ni cen­ta­r­for Tu­r­ske Ha­kan Šu­kur, sa ko­jim je nje­go­va re­pre­zen­ta­ci­ja do­šla do tre­ćeg me­sta i isto­ri­j­skog uspe­ha 2002. go­di­ne na Mu­n­di­ja­lu u Ja­pa­nu i Ju­žnoj Ko­re­ji, da­nas ži­vi da­le­ko od do­mo­vi­ne, te­škim ži­vo­tom, ia­ko je u ka­ri­je­ri za­ra­dio mi­lio­ne i mi­lio­ne.

Šu­kur je, nai­me, sam oda­brao put po­li­ti­č­kog izg­na­ni­ka u SAD. Ka­ko ka­že, ugro­zio je eg­zi­ste­n­ci­ju se­bi i po­ro­di­ci, ali za­ra­đu­ju­ći kao ta­k­sti­sta i pro­da­vac knji­ga sa­ču­vao je ča­st. Ni­je že­leo da tr­pi pod re­ži­mom Re­dže­pa Ta­ji­pa Er­do­ga­na.

Tanjug/AP
Redžep Tajip Erdogan

- Vo­zim za Uber, ta­k­si­ram. Da, i pro­da­jem knji­ge po­vre­me­no. Ne­pri­ja­te­lj sam po­gre­šne po­li­ti­ke, ko­ja nas odva­ja od za­pa­d­ne ci­vi­li­za­ci­je. Ti po­li­ti­ča­ri uči­ni­li su mno­go zlo­či­na i pla­še se svih onih ko­ji ih pod­se­ća­ju na te zlo­či­ne - re­kao je Šu­kur.

Pro­ble­mi Šu­ku­ra po­či­nju 2013. go­di­ne, ka­da je iza­šao iz Er­do­ga­no­ve stran­ke.

Na bu­tik mo­je že­ne ba­ca­li su ka­me­nje, mo­ja de­ca su ma­l­tre­ti­ra­na na uli­ci. Mo­rao sam da odem. Čim sam oti­šao, uha­p­si­li su mi oca. U za­tvo­ru je obo­leo od ra­ka. Pu­sti­li su ga zbog to­ga, sa­da je u ku­ć­nom pri­tvo­ru. Ma­j­ka, ta­ko­đe, ima rak. Sva­ko ko ima ne­ke ve­ze sa mnom ima mno­go pro­ble­ma u ži­vo­tu.

Ka­ko je ostao bez sve­ga, ia­ko je u ka­ri­je­ri igrao za na­j­ve­će tu­r­ske klu­bo­ve, u Ita­li­ji, En­gle­skoj...

Ne­mam no­vac, sve sam ulo­žio u Tu­r­skoj. Za­to sam ostao bez iče­ga. Ni­g­de mi ni­šta ni­je osta­lo.

Novinare je zanimalo da li će Šukur veruje da će jednog dana ponovo otići su svoju domovinu...

To je moja zemlja. Volim svoje ljude, iako je zbog kontrolisanih medija slika o meni izobličena. Možda ćemo posetiti Tursku u budućnosti. Neće uvek biti mrak. Verujem da će se jednog dana svetlo vratiti. Tama ne traje večno - rekao je bivši fudbaler.

Šukur je od nedavno sa prijateljem suvlasnik jednog restorana u gradiću Palo Alto.

 

 

Komentari (0)

Loading