OD TRAKTORA DO PEJSMEJKERA: Život bez rudarstva ne može da postoji

Autor:

Vesti

03.03.2024

13:21

Pratite nas i putem Android ili iOS aplikacija

Android aplikacija ios aplikacija huawei aplikacija

Sa­vre­me­na po­ljo­pri­vre­da i me­di­ci­na ne­za­mi­sli­ve su bez ala­ta i apa­ra­ta ko­jih ne bi bilo bez ma­te­ri­ja­la koji su dobijeni samo zahvaljujući rudarstvu.

OD TRAKTORA DO PEJSMEJKERA: Život bez rudarstva ne može da postoji

Foto: www.profimedia.rs

Sa­vre­me­na ci­vi­li­za­ci­ja je ne­za­mi­sli­va bez ru­da­r­stva jer sve što je na­pra­vlje­no i od če­ga za­vi­si­mo do­bi­ja­mo za­hva­lju­ju­ći ma­te­ri­ja­li­ma ko­je do­bi­ja­mo iz ove privredne gra­ne.

Ru­da­rstvo je od pa­m­ti­ve­ka bi­lo osnov pro­gre­sa i ra­zvo­ja te­h­no­lo­gi­je ko­je su kroz ve­ko­ve ola­k­ša­va­le i či­ni­le kva­li­te­t­ni­jim ži­vo­te lju­di. Kra­jem pro­šlog i po­če­t­kom no­vog mi­le­ni­ju­ma ru­da­r­stvo je do­ži­ve­lo ve­li­ki na­pre­dak, ra­zvi­ja­ju­ći se na pri­n­ci­pi­ma odr­ži­vos­ti i od­go­vor­nog od­no­sa pre­ma za­šti­ti ži­vo­t­ne sre­di­ne.

PR­O­I­Z­V­O­D­N­JA HRANE

Da­na­šnji ži­vot lju­di ne bi bio mo­guć bez ku­ća, sta­no­va, bo­l­ni­ca, ško­la, pre­vo­znih sred­sta­va, ku­ćnih apa­ra­ta, hi­ru­r­ške opre­me, le­ko­va, a sve­ga to­ga ne bi bi­lo bez ru­da­r­stva.

Čak je i proi­zvod­nja hra­ne usko po­ve­za­na s ru­da­r­stvom. Si­gu­r­no je, nai­me, da na pla­ne­ti ne bi bi­lo do­vo­lj­no hra­ne bi­lj­nog po­re­kla bez po­ljo­pri­vred­ne me­ha­ni­za­ci­je, đu­bri­va, energenata... Da­na­šnja po­ljo­pri­vre­da je ne­za­mi­sli­va bez tra­k­to­ra, ko­m­ba­j­na, ko­je ne bismo ima­li bez ma­te­ri­ja­la do­bi­je­nih iz ru­da­r­stva, baš kao i na­jo­snov­ni­jih ala­t­ki po­put lopate i gra­bu­lje.

Po­se­b­no je zna­ča­j­na upo­tre­ba đu­bri­va do ko­jih se u na­j­ve­ćoj me­ri do­la­zi za­hva­lju­ju­ći rudarstvu. Sna­b­de­va­ju­ći i bi­lj­ke neo­p­hod­nim hra­n­lji­vim ma­te­ri­ja­ma, đu­bri­va po­ve­ća­va­ju efi­ka­snost bi­lj­ne proi­zvod­nje, sma­nju­ju­ći po­tre­bu za do­dat­nim ze­mlji­štem, vo­dom i energetskim re­su­r­si­ma. Po­bo­lj­ša­ni pri­no­si ta­ko­đe sma­nju­ju uni­šta­va­nje i me­nja­nje pri­rodne oko­li­ne. Sma­nju­je se kr­če­nje šu­ma i gu­bi­tak bio­di­ve­r­zi­te­ta, ubla­ža­va­ju­ći ta­ko uti­caj proi­zvod­nje hra­ne na ži­vo­t­nu sre­di­nu.

I zdra­vlje lju­di u ve­li­koj me­ri za­vi­si od ru­da­r­stva, bez ko­jeg ne bi bi­lo ni me­di­cin­ske opreme. Pra­k­ti­č­no, ne pos­to­ji ni­je­dan me­di­cin­ski apa­rat ko­ji bi mo­gao da pos­to­ji bez materijala do­bi­je­nih ru­da­r­stvom.

Foto: www.profimedia.rs

Bez rudarstva ne bi bilo ni medicinske opreme

PR­I­M­E­NA U MEDICINI

Me­di­cin­ski im­plan­ta­ti po­put zu­b­nih plo­m­bi, za­me­n­skih zglo­bo­va i or­to­ped­skih im­plan­ta­ta, za­tim mi­kro­ma­šin­ski me­di­cin­ski ure­đa­ji, kao što su sten­to­vi, ko­je ugra­đu­je­mo u na­še te­lo, pra­ve se od po­se­b­nih vr­sta me­ta­la ko­je do­bi­ja­mo kao proi­zvod ru­da­r­stva.

Tu su i hi­ru­r­ški in­stru­men­ti za ope­ra­ci­je, uklju­ču­ju­ći hi­ru­r­ške ma­ka­ze, pi­n­ce­te, ste­za­lj­ke, ble­n­de­re za plo­če, ele­k­tri­čni me­di­cin­ski de­lo­vi, kao što su pre­ki­da­či za ma­ši­ne, dijagnostička oprema, kućišta monitora, poluge i još mnogo toga.

Foto: www.profimedia.rs

Litijum ima sve veću primenu u medicini

Sve ve­ću pri­me­nu u sa­vre­me­noj me­di­ci­ni ima li­ti­jum, ko­ji je klju­č­ni ma­te­ri­jal za zelenu tranziciju i re­ša­va­nje pro­ble­ma glo­bal­nog za­gre­va­nja. Li­ti­ju­m­ske ba­te­ri­je u ši­ro­koj su upotrebi u me­di­cin­skoj in­du­stri­ji, iz­me­đu osta­log i za slu­šne apa­ra­te, pej­sme­j­ke­re, hirurške alate, infuzione pumpe... One su neo­p­hod­ne za fu­n­k­cio­ni­sa­nje pre­no­si­ve medicinske opre­me po­put mo­bi­l­nih ma­mo­gra­fa, či­ja je ulo­ga u ra­noj di­ja­g­nos­ti­ci nemerljiva. 

Klju­č­na ulo­ga li­ti­ju­ma u ene­r­ge­t­skoj nezavisnosti

Zbog klju­č­ne ulo­ge ko­ju li­ti­jum ima u ra­zvo­ju i pri­me­ni bro­j­nih ino­va­ti­v­nih te­h­no­lo­gi­ja, ovaj me­tal pred­sta­vlja jed­nu od na­j­tra­že­ni­jih si­ro­vi­na na sve­tu, s pe­r­spe­k­ti­vom da taj sta­tus zadrži i u na­red­nim de­ce­ni­ja­ma. SAD, kao i bro­j­ne ze­mlje EU, kao što su Ne­ma­čka, Češka, Fra­n­cu­ska, Fin­ska, ko­je, kao i Sr­bi­ja, ima­ju le­ži­šta sa zna­ča­j­nim re­ze­r­va­ma litijuma, na­sto­je da svo­ja sta­ve u po­gon što je pre mo­gu­će da bi ostva­ri­le am­bi­cio­zne ciljeve ze­le­ne age­n­de i obez­be­di­le svo­jim ze­mlja­ma ene­r­ge­t­sku ne­za­vi­snost. Na­ša ze­mlja ima jed­no od na­j­pe­r­spe­k­ti­v­ni­jih i na­j­bo­lje istra­že­nih le­ži­šta li­ti­ju­ma u za­pa­d­noj Sr­bi­ji, či­ja je eksploatacija bi­la pla­ni­ra­na pro­je­k­tom „Ja­dar". Ovaj pro­je­kat je bio pla­ni­ran kao po­d­ze­m­ni ru­d­nik, uz pri­me­nu na­j­sa­vre­me­ni­jih te­h­no­lo­ških re­še­nja, me­đu­tim odlu­kom Vla­de pro­je­kat „Ja­dar" je zau­sta­vljen.

 

PR­I­M­E­NA LI­T­I­J­U­M­S­K­IH BA­T­E­R­I­JA U MEDICINI

Slu­šni apa­ra­ti - Li­ti­ju­m­ske ba­te­ri­je su me­đu na­j­če­šćim obli­ci­ma ba­te­ri­ja ko­je se na­la­ze u slu­šnim apa­ra­ti­ma, a to uglav­nom proi­zi­la­zi iz či­nje­ni­ce da se mo­gu pu­ni­ti. Li­ti­ju­m­ske baterije mo­gu da obezbede neprekidan rad aparata i po nekoliko sa­ti i tra­ju vi­še go­di­na pre ne­go što ih tre­ba za­me­ni­ti. Kao re­zu­l­tat to­ga, li­ti­ju­m­ske ba­te­ri­je se sma­tra­ju jed­nom od na­j­si­gu­r­ni­jih op­ci­ja jer ih ko­ri­snik obi­č­no ne­će zameniti.

Pej­sme­j­ke­ri - Ulo­ga pej­sme­j­ke­ra je da ša­lje ele­k­trič­ne im­pu­l­se koji re­gu­li­šu ot­ku­ca­je sr­ca ko­ri­sni­ka. Bez ta­ko vi­tal­nog ure­đa­ja, ve­li­ki broj lju­di ši­rom sve­ta ne bi mo­gao da pre­ži­vi. Li­ti­ju­m­ske ba­te­ri­je se najčešće ko­ri­ste u pej­sme­j­ke­ri­ma jer su u sta­nju da obez­be­de pro­du­že­ni ži­vo­t­ni vek, nis­ku stru­ju odvo­da i potreban nivo na­po­na.

Hi­ru­r­ški ala­ti - Ma­la i er­go­no­m­ska pri­ro­da ru­čnih hi­ru­r­ških ala­ta ne bi bi­la mo­gu­ća bez litijumskih ba­te­ri­ja. Ova po­bo­lj­ša­nja ola­k­ša­va­ju hi­ru­r­zi­ma br­ze i efi­ka­sne ope­ra­ci­je, smanjujući uti­caj umo­ra. Opre­mi za spa­sa­va­nje je po­tre­b­na ba­te­ri­ja ko­ja će im omo­gu­ći­ti da ra­de tre­nu­t­no i pou­zda­no u hi­t­nim slu­ča­je­vi­ma. Po­vrh to­ga, opre­ma ovog ka­li­bra će po­vre­me­no bi­ti izlo­že­na ek­stre­m­nim te­m­pe­ra­tu­ra­ma u svr­hu ste­ri­li­za­ci­je. Zbog specifičnih karakteristika litijuma, ni­jed­na dru­ga ba­te­ri­ja ne ra­di na pot­pu­no istom ni­vou kao li­ti­ju­m­ska ba­te­ri­ja.

In­fu­zio­ne pu­m­pe - Još je­dan deo osnov­ne me­di­cin­ske opre­me je pu­m­pa za in­fu­zi­ju, ko­ja ispo­ru­ču­je te­čnost u te­lo pa­ci­jen­ta u kon­tro­li­sa­nim ko­li­či­na­ma. U tu svr­hu pou­zdan izvor na­pa­ja­nja je oba­ve­zan. Pri­ro­da li­ti­ju­m­skih ba­te­ri­ja zna­či da se in­fu­zio­ne pu­m­pe mo­gu izra­di­ti s pou­zda­nim pu­nji­vim ba­te­ri­ja­ma. Ove ba­te­ri­je omo­gu­ća­va­ju neprekidan rad in­fu­zio­nih pu­m­pi, kao i br­zo pu­nje­nje, a budući da su punjive i same imaju dug životni vek.

 

Poštovani čitaoci, možete nas pratiti i na platformama: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram, Vajber. Pridružite nam se i prvi saznajte najnovije i najvažnije informacije.
Naše aplikacije možete skinuti sa Google Play i Apple AppStore.

Komentari (0)

Loading